Ajankohtaista

Siltasuunnitteluosasto perustettu Finnmap Infraan

Finnmap Infraan on perustettu siltasuunnitteluosasto 1.10.2020. Uuden osaston osastopäälliköksi on nimitetty Finnmap Infran Tampereen yksikön vetäjä Juha Jalonen. Apulaisosastopäällikkönä ja Helsingin toimipisteen siltasuunnittelijoiden esimiehenä toimii projektipäällikkö Mikko Hilli.

Vaikka Finnmap Infrassa on tehty siltasuunnittelua vasta muutaman vuoden ajan, kasvu on ollut vauhdikasta – suunnittelijoiden määrä on kohonnut jo kymmeneen. Aiemmin siltasuunnittelu toimi useammasta erityisalasta koostuvalla Muut asiantuntijapalvelut -osastolla.

– Oli hyvin looginen suunta eriyttää siltasuunnittelu kokonaan omaksi osastokseen, sillä kyseessä on selkeä, muista aloista poikkeava tekniikkalaji, Juha kertoo.

– Kahdessa vuodessa tapahtunut kymmenen suunnittelijan kasvu on hieno saavutus tietäen siltasuunnittelijoiden ja -mallintajien henkilöstövajeen. Luovutan hyvillä mielin siltasuunnittelutoiminnan uusille osaston vetäjille. On hyvä, että osastopäälliköllä on kompetenssia myös itse suunnittelualasta. Haluan myös kiittää Mikko Hilliä rohkeudesta tulla taloon ensimmäisenä siltasuunnittelijana vuoden 2018 alussa, kiittelee Muut asiantuntijapalvelut -osaston päällikkö Teemu Tuhkanen.

Omana osastona toimiminen lisää palvelun näkyvyyttä ja tietoisuutta siitä, että Finnmap Infra on myös siltasuunnittelutoimisto. Asiakkaan näkökulmasta erillinen siltaosasto ja sille nimetty päällikkö selkiyttää yhteistyötä ja yhteydenottokanavia.

Tavoitteena yhä laajemmat palvelut

Uuden siltaosaston tärkeimmiksi tavoitteiksi Juha luettelee muun muassa nykyisen hyvän työkannan ylläpitämisen, osaston toimintatapojen ja -kulttuurin vakiinnuttamisen ja jatkuvan kehittämisen. Tie-, rata-, ja katuhankkeissa mukanaolon lisäksi tavoitteena on saada omia puitesopimuksia ja toimeksiantoja.

Työntekijämäärän osalta tähdätään maltilliseen ja perusteltuun kasvuun. Nyt ollaan jo lähellä osaston tämänhetkistä optimikokoa, joka on noin 15-20 suunnittelijaa.

– Osaaminen on meillä jo vahvoissa kantimissa: projektipäälliköitä, FISE-pätevyyksiä ja mallintajia löytyy. Tarkoituksena on vielä laajentaa palveluvalikoimaa, jotta voimme vastata entistä paremmin tie- ja katuosastojen tarpeisiin suurissa hankkeissa. Siltasuunnittelijoiden rinnalle tarvittaisiin vielä rakennesuunnittelija, joka hallitsisi tieympäristön muut rakenteet, Juha kuvaa.

– Myös tietomallinnusosaamista on hyvä vahvistaa edelleen, jotta päästään parametriseen mallintamiseen vieläkin paremmin sisälle, Mikko kertoo.

Yksi osasto, kaksi esimiestä

Uusi siltaosasto koostuu tällä hetkellä Helsingin ja Tampereen toimistoihin sijoittuvista suunnittelijoista. Juha vastaa osastopäällikkönä koko osastoa koskevista asioista, mutta hoitaa jatkossakin Tampereen porukan esimiestehtävät. Mikko puolestaan aloittaa lähiesimiehenä Pasilassa työskenteleville siltasuunnittelijoille.

Lähijohtamisen osalta siltaosasto siis jakautuu Tampereen ja Helsingin ryhmiin, koska esimiehen tulee olla mahdollisimman lähellä ja helposti tavoitettavissa. Esimies ohjaa päivittäistä toimintaa ja seuraa työn etenemistä.

Juha ja Mikko kuitenkin vakuuttavat, että kahdesta toimipaikasta huolimatta siltaosasto toimii yhtenäisenä osastona, joka hoitaa projekteja yhdessä.
– Projektit ja tehtävät jaetaan osaamisen ja resurssien mukaan tasaisesti koko osastolle.