Ajankohtaista

Pohjavesiä suojataan usean suunnittelualan yhteistyönä

Virkistävää ja raikasta Maailman veden päivää! Vuoden 2022 vesipäivän teemana on pohjavesi – tuo puhdas juomavesivarantomme ja nykyelämämme mahdollistaja. Kun pohjavesialueelle rakentamista ei pystytä välttämään, alueelle suunnitellaan pohjavesisuojaukset.

Yhteistyö on avainsana, kun infrahankkeissamme suunnitellaan ratkaisuja pohjaveden suojaamiseksi. Eri suunnittelualojen osaajat pitävät huolta siitä, että suojeltavalla pohjavesialueella pintavesi pysyy erossa pohjavedestä ja juomavesi säilyy puhtaana.

Geosuunnittelijan tehtävänä on selvittää pohjaolosuhteet ja alueet, joissa pohjavedensuojausta tarvitaan. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi vettä hyvin läpäisevät hiekkamaat.

Hulevesisuunnittelija laskee vesimäärät ja tarkastelee, mistä pintavedet tulevat, minne ne valuvat ja minne ne halutaan ohjata.

Mallintaja helpottaa suunnittelijoiden työtä tuomalla nykytilanteen helposti käsiteltävään muotoon, malliksi. Mallista voidaan tutkia esimerkiksi veden virtaussuuntia ja määriä.

– Mallinnuksen avulla voidaan myös helposti tarkastella, miten maakerrosrajat muuttuvat ja tuleeko sellaisia tilanteita, että pintavedet voisivat päästä sekoittumaan pohjaveteen, geosuunnittelun projektipäällikkö Noora Hulkkonen kertoo.

Pohjavedensuojauksena voidaan käyttää esimerkiksi geotekstiilistä ja savesta muodostettua bentoniittimattoa. Geosuunnittelija varmistaa, että suojauksen laajuus on riittävä ja tutkii, miten suojaus saadaan rakennettua kyseiseen kohtaan.

Pohjavesien suojaukset vaikuttavat myös moneen muuhun osa-alueeseen, esimerkiksi ympäristösuunnittelijan tekemiin ratkaisuihin.

Monia näkökulmia yhdistämällä pystytään parhaiten pitämään pohjavedet turvassa jatkossakin.