Vaasan yhdystien hankearviointi

Finnmap Infra laati yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Vaasan kaupungin kanssa tiesuunnitelman Vaasan Yhdystien parantamiseksi. Laajan parantamishankkeen suunnittelun ohessa laadittiin hankearviointi työn toteuttamisen päätöksenteon tueksi.

Hankearviointi kattaa hyöty-kustannusanalyysin ja vaikuttavuuden arvioinnin kolmen eri tiesuunnitelman kokonaisuudesta. Laajuudeltaan yhdystien hankkeessa on tieosuutta lähes 9 km ja kustannusarvio on lähes 90 M€. Hankkeen ympäristö vaihtelee osuuksien välillä Vaasan kaupungin vilkkaasta kokoojakadusta taajamaan ja moottoritieväylään. Tieosuus on valtakunnallisesti merkityksellinen.

Rahamääräistä hyötyä arvioidaan matka-ajan, onnettomuuksien, melun, päästöjen ja ajoneuvon kustannuksien muutoksilla. Hankearvioinnissa vertaillaan tavoitteiden saavuttamista ja vaikutuksia, joita toimenpiteistä seuraa. Vaihtoehdoilla, kuten eri liikenne-ennusteilla, kustannusarvioilla tai toimenpiteiden määrällä kartoitetaan vaikutusten muutoksia.

Vaasan yhdystien hankearvioinnissa oli erityisenä haasteena arvioida hyvin laajan alueen liikenteen kehitystä ja tieosuuden laajentamisen todellisia hyötyjä. Kaavoituksessa mahdollistettu kasvu ei takaa Vaasan tai sen alueellisen liikenteen kasvua, vaikka maankäytölliset suunnitelmat ennustavat asukkaita, työpaikkoja ja palveluja hankkeen läheisyyteen. Hankearvioinnin työkaluilla voidaan vertailla vaikutuksia yleisellä tasolla, mutta toimenpiteiden ja eri osuuksien välinen yksityiskohtainen vertailu vaatii yhdyskuntarakenteiden ymmärrystä sekä hyötyjen ja kustannusten kriittistä arviointia.

Maantien 3864 parantaminen välillä Yllikkälä – Vilkjärvi, Lappeenranta

Finnmap Infra laati yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Lappeenrannan kaupungin kanssa toimenpidesuunnitelman maantien 3864 parantamiseksi.

Tarkasteltu tieosuus on yhdeksän kilometriä pitkä ja monin tavoin huonokuntoinen paikallinen kokoojayhteys. Alueen asuminen, työmatkat ja elinkeinoelämä riippuvat maantien liikennöitävyydestä. Heikko pysty- ja vaakageometria sekä puutteellinen kuivatus ja pysäkkijärjestelyt aiheuttavat suuria liikenneturvallisuusriskejä. Kyläyhdistys on ajanut maantien perusparantamista jo 1990-luvulta asti.

Toimenpidesuunnitelmassa kartoitetaan vaihtoehtoiset ratkaisut ja toimenpiteet, joiden avulla hanke voidaan viedä eteenpäin tiesuunnitelmatasolle. Finnmap Infran tehtävä oli tehdä nykytila-analyysi ja määritellä tavoitteet, joiden perusteella päädyttiin suuntaa-antaviin ehdotuksiin seuraavia vaiheita varten.

Tavoitetilan saavuttaminen asettaa haasteita, jotka on huomioitu toimenpidesuunnitelmassa. Pitkän tieosuuden, puutteiden määrän ja kustannusten hallinnan vuoksi parantamiskohteet on esitetty tärkeysluokissa A-C siten, että A on merkitykseltään tärkein. Parannukset koskivat muun muassa tiepäällystettä, liittymien suoristamista sekä pysäkkijärjestelyjen parantamista.

Hankkeesta erityisen teki aktiiviset kylätoimikunnat, joiden kanssa vaihtoehtoja on käyty läpi hankkeen jokaisessa vaiheessa.