Raide-Jokerin työmaan liikenneturvallisuustarkastelut

Tuhansien asukkaiden ja työmatkalaisten arkeen vaikuttaneet Raide-Jokerin työmaan liikennejärjestelyt tarkastettiin Helsingin Maunulassa. Turvallisuustarkastuksessa huomioitiin etenkin erilaiset käyttäjäryhmät, vuorokausivaihtelut ja sääolosuhteet.

Finnmap Infra laati liikenneturvallisuustarkastuksen Raide-Jokerin työmaan työnaikaisista järjestelyistä Maunulassa, Helsingissä. Pikaraitiotien rakentamisen lisäksi alueella siirrettiin maakaasulinjaa, mistä johtuen Pirkkolantie oli katkaistu ajoneuvoliikenteeltä. Pirkkolantien katkaisun myötä ajoneuvoliikenne ja linja-autoliikenne siirtyivät Metsäpurontielle, jossa syntyi ruuhkia ja asukkaille turvattomuuden tunnetta.

Työssä korostui asukkaiden kanssa käydyn vuorovaikutuksen tärkeys. Vilkkaasti liikennöityjen alueiden tilapäiset liikennejärjestelyt aiheuttavat usein ongelmatilanteita, joihin liikenteenohjauksessa ei olla varauduttu. Liikennemuotojen sekoittuminen, melu, työmaan aiheuttamat kiertotiet sekä toimintojen jakautuminen katujen molemmin puolin ovat tekijöitä, jotka altistavat turvattomuuden tunteelle.

Asukkaiden kuuntelulla pystyttiin tutkia epäkohtia ja etsiä ratkaisuja työnaikaisiin suunnitelmiin. Tarkastuksessa havainnoitiin etenkin lasten ja nuorten koulumatkoja, ruuhka-aikoina aiheutuvia liikenteen häiriöitä ja pimeällä liikkumista. Suunnitelmiin pureuduttiin asukkaiden palautteiden ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta, ja lopputuloksena tarjottiin vaihtoehtoisia ratkaisuja ja parannusehdotuksia liikennejärjestelyihin.

Länsisataman tunneliyhteyksien liittymäjärjestelyt

Helsingin Länsisataman liikenne ja tulevaisuuden järjestelyt kehittyvässä Jätkäsaaressa puhuttavat! Finnmap Infra laati raportin katuliittymävaihtoehtojen liikenteellisistä tarkasteluista tunnelin mahdollisen toteuttamisen päätöksenteon tueksi.

Liikennesuunnittelijat tarkastelivat Länsiterminaalin tunneliyhteyden vaihtoehtoisia sijainteja liittymille. Tavoitteina oli karsia pois toteuttamiskelvottomia vaihtoehtoja sekä tunnistaa jatkoselvitystä vaativat yksityiskohdat. Liittymävaihtoehtojen suunnittelussa ja alkuvaiheen tarkasteluissa on otettava huomioon useita epävarmuustekijöitä. Ratkaisujen toteutettavuus on riippuvainen esimerkiksi muista suunnitelmista sekä siitä, kenelle ja minkälaisille tarpeille lopullinen toteutus päätetään tehdä.

Tunneliyhteyksien suunnittelussa olennaista on vaihtoehtojen ideointi sekä vuorovaikutteinen tarkastelu, joilla voidaan varmistaa liittymäsijaintien liikennetekninen toteutettavuus. Haastavassa ympäristössä tehtävien liittymien jatkotarkasteluksi todettiin tarve varmistaa liikenteellinen toimivuus sekä tehdä kattavampaa vaikutusten arviointia.

Vaasan yhdystien hankearviointi

Vaasan keskustan läpi kulkevan vilkkaan yhdystien parantamishanke on kustannuksiltaan lähes 90 M€. Suuri investointi vaatii kriittistä tarkastelua siitä, miten Vaasan maankäyttö ja liikenne kehittyy tai tulisi kehittyä.

Finnmap Infra laati yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Vaasan kaupungin kanssa tiesuunnitelman Vaasan Yhdystien parantamiseksi. Laajan parantamishankkeen suunnittelun ohessa laadittiin hankearviointi työn toteuttamisen päätöksenteon tueksi.

Hankearviointi kattaa hyöty-kustannusanalyysin ja vaikuttavuuden arvioinnin kolmen eri tiesuunnitelman kokonaisuudesta. Laajuudeltaan yhdystien hankkeessa on tieosuutta lähes 9 km Vaasan kaupungin vilkkaasta kokoojakadusta taajamaan ja moottoritieväylään.

Rahamääräistä hyötyä arvioidaan matka-ajan, onnettomuuksien, melun, päästöjen ja ajoneuvon kustannuksien muutoksilla. Hankearvioinnissa vertaillaan tavoitteiden saavuttamista ja vaikutuksia, joita toimenpiteistä seuraa. Vaihtoehdoilla, kuten eri liikenne-ennusteilla, kustannusarvioilla tai toimenpiteiden määrällä kartoitetaan vaikutusten muutoksia.

Vaasan yhdystien hankearvioinnissa oli erityisenä haasteena arvioida hyvin laajan alueen liikenteen kehitystä ja tieosuuden laajentamisen todellisia hyötyjä. Kaavoituksessa mahdollistettu kasvu ei takaa Vaasan tai sen alueellisen liikenteen kasvua, vaikka maankäytölliset suunnitelmat ennustavat asukkaita, työpaikkoja ja palveluja hankkeen läheisyyteen. Hankearvioinnin työkaluilla voidaan vertailla vaikutuksia yleisellä tasolla, mutta toimenpiteiden ja eri osuuksien välinen yksityiskohtainen vertailu vaatii yhdyskuntarakenteiden ymmärrystä sekä hyötyjen ja kustannusten kriittistä arviointia.

Maantien 3864 parantaminen välillä Yllikkälä – Vilkjärvi, Lappeenranta

Finnmap Infra laati yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Lappeenrannan kaupungin kanssa toimenpidesuunnitelman maantien 3864 parantamiseksi.

Tarkasteltu tieosuus on yhdeksän kilometriä pitkä ja monin tavoin huonokuntoinen paikallinen kokoojayhteys. Alueen asuminen, työmatkat ja elinkeinoelämä riippuvat maantien liikennöitävyydestä. Heikko pysty- ja vaakageometria sekä puutteellinen kuivatus ja pysäkkijärjestelyt aiheuttavat suuria liikenneturvallisuusriskejä. Kyläyhdistys on ajanut maantien perusparantamista jo 1990-luvulta asti.

Toimenpidesuunnitelmassa kartoitetaan vaihtoehtoiset ratkaisut ja toimenpiteet, joiden avulla hanke voidaan viedä eteenpäin tiesuunnitelmatasolle. Finnmap Infran tehtävä oli tehdä nykytila-analyysi ja määritellä tavoitteet, joiden perusteella päädyttiin suuntaa-antaviin ehdotuksiin seuraavia vaiheita varten.

Tavoitetilan saavuttaminen asettaa haasteita, jotka on huomioitu toimenpidesuunnitelmassa. Pitkän tieosuuden, puutteiden määrän ja kustannusten hallinnan vuoksi parantamiskohteet on esitetty tärkeysluokissa A-C siten, että A on merkitykseltään tärkein. Parannukset koskivat muun muassa tiepäällystettä, liittymien suoristamista sekä pysäkkijärjestelyjen parantamista.

Hankkeesta erityisen teki aktiiviset kylätoimikunnat, joiden kanssa vaihtoehtoja on käyty läpi hankkeen jokaisessa vaiheessa.