Tuusulanväylän (kt 45) parantaminen

Finnmap Infra laati yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin kanssa tiesuunnitelman Tuusulanväylän parantamisesta rakentamalla Yhdyskunnantien vaihtopysäkit. Suunnitelman tavoitteena on parantaa pääkaupunkiseudun poikittaissuuntaisten joukkoliikenneyhteyksien vaihtomahdollisuuksia.

Suunnittelualue sijaitsee Helsingin Tuomarinkylässä, Tuusulanväylän ja Yhdyskunnantien risteyskohdassa. Tuusulanväylä on moottoritie osana kantatietä 45. Tuusulanväylä alkaa Helsingin Käpylästä ja päättyy Tuusulan Hyrylään. Tuusulanväylä on merkittävä yhteys muun muassa Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Tuusulanväylä on myös Helsingin toiseksi vilkkain sisääntuloväylä ja sitä pitkin liikennöi useita joukkoliikenteen linjoja.

Suunnitelma palvelee Tuusulanväylää pitkin kulkevan etelä-pohjoissuuntaisen linja-autoliikenteen ja länsi-itäsuuntaisen uuden runkolinjan 560 välisiä vaihtomahdollisuuksia. Runkolinjan 560 liikennöinti alkaa syksyllä 2015. Linjan reitti kulkee Rastilasta Vuosaaren, Malmin aseman ja Paloheinän kautta Myyrmäkeen. Reitin pituus on noin 28 kilometriä. Suunnitelma liittyy pääkaupunkiseudun poikittaisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämishankkeeseen ja se rahoitetaan osana Runkolinja 560 -hanketta.

Suunnitelma sisältää vaihtopysäkkien suunnittelun Tuusulanväylälle (Kt45) ja niihin liittyvien kolmansien kaistojen suunnittelun. Tuusulanväylän siltoja levennetään uusien pysäkki- ja kaistajärjestelyjen johdosta. Yhdyskunnantielle ja Vanhalle Tuusulantielle suunniteltiin runkolinjaa 560 palvelevat linja-autopysäkit. Tuusulanväylän pysäkkien ja alemman katuverkon pysäkkien vaihtomahdollisuudet huomioitiin suunnittelemalla jalankulkuyhteydet pysäkeille. Tiesuunnitelman yhteydessä tutkittiin alueen melutasot sekä suunniteltiin toimenpiteet asuinalueiden meluhaittojen torjumiseksi.

Hankkeen kustannusarvio on vuoden 2013 hintatasossa noin 3,7 milj.€.

Tässä hankkeessa Finnmap Infran asiantuntemusta on tarvittu tie-, katu- ja aluesuunnittelussa, geotekniikassa, meluntorjunnan suunnittelussa, maisemasuunnittelussa sekä liikenteenohjauksen suunnittelussa. Finnmap Infra laatii tällä hetkellä rakennussuunnitelmaa hankkeesta. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan katuverkon linja-autopysäkit runkolinjan 560 liikennöinnin aloittamiseen mennessä.

Valtatien 3 parantaminen välillä Seinäjoentie – Koivistontie, Kurikka ja Ilmajoki

Finnmap Infra laatii yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Liikenneviraston, Kurikan kaupungin ja Ilmajoen kunnan kanssa Valtatien 3 parantamista välillä Seinäjoentie-Koivistontie.Tehtävänä on laatia tie- ja rakennussuunnitelma.

Nykyisen Kyrönjoen ylittävän, vuonna 1957 valmistuneen teräspalkkisillan kantavuus ei ole nykypäivän vaatimusten mukainen, eikä sillan korjaaminen ole kannattavaa. Tässä hankkeessa nykyinen vesistösilta esitetään purettavaksi ja korvattavaksi uudella, nykyisen sillan itäpuolelle toteutettavalla sillalla. Uuden siltapaikan myötä myös valtatien suuntausta parannetaan. Hankkeessa luodaan lisäksi edellytykset jatkuvalle kevyen liikenteen yhteydelle valtatien 3 varteen Kurikasta Koskenkorvalle. Parannettavan tieosuuden pituus on noin 2,2 km.
Kyrönjokilaakson pohjaolosuhteet ovat erittäin haastavat. Siltapaikalla Kyrönjoki virtaa syvässä ja leveässä uomassa, joten sillan tulopenkereet ovat korkeat. Tiiviiden maakerrosten alla on paineellista pohjavettä.
Suunnittelussa panostettiin laadukkaaseen pohjatutkimusohjelmaan. Geosuunnittelija laati pohjatutkimuksille kattavat kilpailutusasiakirjat. Kohteeseen asennettiin huokospaineantureita, kairauksia (mm. CPTU) tehtiin runsaasti ja näytteitä otettiin paljon. Laadukkaan tutkimustiedon perusteella laadittu rakentamissuunnitelma minimoi työnaikaiset riskit ja johtaa laadukkaaseen lopputulokseen.

Valtatie 3 toimii valtakunnallisena yhteytenä Helsingistä Tampereen kautta Vaasaan sekä seudullisena yhteytenä Kurikan ja Koskenkorvan välillä. Vt 3 on osa Euroopan laajuista TERN-päätieverkkoa (Trans-European Road Network).

Kustannusarvio hankkeelle on noin 6,70 milj. €.