Kt50 Kehä III Askisto kohta, Vantaa

Kehä III on osa valtakunnallista E18-tietä Naantalista Vaalimaalle. Lisäksi yhteys kuuluu EU:n TEN-T Skandinavian Välimeren ydinverkkokäytävään. E18 yhdistää Etelä-Suomen kaupungit ja satamat sekä lentoasemat ja toimii siten merkittävänä väylänä sekä kotimaiselle että kansainväliselle liikenteelle.

Kehä III:n liikenteessä on toimivuusongelmia nykyisin etenkin liittymiskaistojen kohdilla, koska lyhyet kaistat eivät mahdollista sujuvaa liittymistä Kehä III:n liikennevirtaan. Linja-autopysäkeiltä puuttuvat hidastus- ja kiihdytysosuudet. Kehä III:n nykyinen välityskyky ei riitä palvelemaan ennustettua liikennekuormituksen kasvua. Palvelutason laskiessa väylä ruuhkautuu entisestään, jolloin myös matka-ajan ennustettavuus heikkenee. Ongelmat ilmenevät myös kaistanvaihto- ja peräänajo-onnettomuuksina.

Olemme Finnmap Infra–Ramboll -työyhteenliittymänä mukana tässä hankkeessa.

Hankkeeseen liittyvät myös seuraavat toimenpiteet:

  • 8 uutta siltaa ja 2 korjattavaa siltaa
  • 2,4 km meluaitaa ja -kaidetta
  • 1 uusi eritasoliittymä
  • 1 puupaalutetun paalulaatan korjaus
  • Erilliset rampit joukkoliikenteen linja-autoille

Askiston kohdalla nykyiset tasoliittymät korvataan uudella eritasoliittymällä. Kehä III:n rinnakkaistieksi rakennetaan uusi katu, joka toimii kiertotienä hankkeen aikana. Tien pohjarakenne korjataan perusteellisesti kunnostamalla etelänpuoleisen ajoradan vaurioitunut paalulaatta. Sänkiniityn sillat sekä Hämeenkylän läntiset risteyssillat (Vihdintien sillat) uusitaan. Vihdintien lännenpuoleisia ramppeja parannetaan. Askiston kohdalla parannetaan myös melusuojausta rakentamalla Kehä III:n pohjoisen ajoradan viereen 3,5 metriä korkea meluseinä, joka suojaa Tulvaniityntien varrella sijaitsevia omakotitaloja tieliikenteen melulta. Joukkoliikenteen nopeutta ja toimintavarmuutta parannetaan rakentamalla eritasoliittymän yhteyteen erilliset rampit linja-autoille sekä kehittämällä pysäkkijärjestelyjä ja jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä.

 

 

Kuva: Väylävirasto

Vt 12 välillä Uusikylä-Tillola

Valtatien 12 Lahti–Kouvola yhteysväli on tärkeä osa Suomen maanteiden pääväyläverkkoa ja se kuuluu TEN-T Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon sekä päätieverkon toimintalinjojen mukaisiin raskaan liikenteen runkoyhteyksiin.

Valtatie 12 ei täytä Suomen pääteille asetettuja liikenteen palvelutasotavoitteita. Puutteita on liikenteen laatutasossa ja sujuvuudessa, liikenneturvallisuudessa sekä liikenteenympäristöhaitoissa (pohjavesi ja melu).  Olemme laatineet tiesuunnitelman yhteistyössä Afry Finlandin (ent. Pöyry) kanssa.

Hankkeeseen liittyvät myös seuraavat toimenpiteet:
• Ensivaiheessa valtatie rakennetaan osittain keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1 kaistaa).
• Uudenkylän eritasoliittymää parannetaan, Kausalaan ja Tillolaan rakennetaan eritasoliittymät sekä 1. vaiheessa Hiisiön ja Jokuen kohdalle rakennetaan kanavoidut tasoliittymät
• Valtatie rakennetaan uudelle linjaukselle Uudenkylän, Arolan, Kausalan ja Siperianmäen kohdilla
• Meluvallit, -seinät ja -kaiteet
• Pohjavesialueiden suojaus
• Riista-aidat ja vihersillat
• Pysäköintialueet ja joukkoliikenteenpysäkkijärjestelyt

Valtatie 12 parannetaan korkealuokkaiseksi ja laatutasoltaan yhtenäiseksi keskikaiteelliseksi ja eritasoliittymin varustetuksi ohituskaistatieksi. Toimenpiteet parantavat etenkin pitkämatkaisen liikenteen sujuvuutta sekä lyhentävät matka-aikaa koko osuudella keskimäärin kuusi ja puoli minuuttia. Suunnitelmassa nykyinen valtatie jää pääosin rinnakkaistieksi, mikä vähentää valtatien häiriöherkkyyttä sekä parantaa jalankulku-, pyöräily- ja paikallisen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

____________________
Katso hankkeen esittelyvideo

Arolammin eritasoliittymä

Riihimäelle rakennettava Arolammin eritasoliittymä  muodostaa uuden yhteyden valtatielle 3 Herajoen teollisuusalueelta ja Retkiojan suunnalta.  Eritasoliittymä sijoittuu Hyvinkään pohjoisen ja Riihimäen eteläisen eritasoliittymän puoliväliin. Rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 2015.

ST-muotoisena toteutettavan hankkeen urakoitsijana toimii Kreate. Finnmap Infra vastaa rakennussuunnittelusta. Arolammin eritasoliittymä toteutetaan Liikenneviraston, Riihimäen kaupungin ja Valio Oy:n yhteisrahoitteisena hankkeena. Rakennuttamisesta vastaa Uudenmaan ELY-keskus.

Hankkeessa valtatien 3 ylittävän Meijerintien ja ramppien liittymiin rakennetaan pisaraliittymät. Rinnakkaistienä toimivaa Hämeenlinnantietä (maantie 130) siirretään idemmäksi eritasoliittymän kohdalla. Lisäksi hankkeessa toteutetaan uutta kevyen liikenteen väylästöä ja alikulkusilta.

Uusi eritasoliittymä palvelee Kalmun alueelle suunniteltua asuntorakentamista ja valtatien 3 molemmille puolille sijoittuvia teollisuusalueita ja niiden kehittämistä. Teollisuusalueen raskas liikenne ohjautuu yhä enemmän valtatielle, jolloin katuverkon kuormitus vähenee ja liikenneturvallisuus paranee.

Klaukkalan ohikulkutie

Maantie 132 (Klaukkalantie) toimii noin 17 000 asukkaan Klaukkalan taajaman sisääntulotienä sekä yhteytenä valtatieltä 3 Lopen suuntaan.

Tiellä on selkeät työmatkaliikenteen ruuhkahuiput. Ruuhkautuminen on siirtänyt liikennettä alemmalle tieverkolle, josta aiheutuu ongelmia mm. jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Finnmap Infra laati Klaukkalan ohikulkutien tiesuunnitelman yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Nurmijärven kunnan kanssa.  Valtatien 3 ja maantien 132 välille suunnitellaan Klaukkalan keskustaajaman kiertävä, 7,5 kilometrin pituinen ohikulkutie. Valtatien 3 ja Luhtajoentien välillä tie on kaksiajoratainen. Tiesuunnitelmassa tarkasteltiin hankkeen vaiheittain toteuttamisen mahdollisuuksia ohikulkutien toisen ajoradan ja liittymäjärjestelyjen osalta.

Hankkeeseen liittyvät myös seuraavat toimenpiteet:
– Neljä eritasoliittymää (vt3, mt130, Luhtajoentie ja Kirkkotie)
– Välttämättömät tie- ja katujärjestelyt, jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä eritasoratkaisut maankäytön edellyttämässä laajuudessa
– Joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt
– Nykyisen asutuksen edellyttämä meluntorjunta

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, vähentää nykyisen maantien 132 haittoja sekä minimoida uuden yhteyden aiheuttamat haitat.  Joukkoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteet paranevat nykyisellä Klaukkalantiellä. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä ja meluhaitat  nykyisen Klaukkalantien varrella vähenevät.

Katso hankkeen esittelyvideo

Valtateiden 4 ja 13 parantaminen Huutomäen kohdalla

Valtateiden 4 ja 13 liittymä Äänekoskella on ajoittain hyvin ruuhkainen.  Liikenne on vilkasta etenkin iltahuipputunnin aikana, jolloin valtatielle 4 on vaikea liittyä turvallisesti ja sujuvasti. Lisäksi Äänekoskelle rakennettavan biotuotetehtaan raaka-ainekuljetukset tulevat merkittävästi kasvattamaan raskaan liikenteen määrää jo lähivuosina.

Finnmap Infra laati yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Äänekosken kaupungin kanssa tiesuunnitelman, jossa liikenteen sujuvutta ja turvallisuutta parannetaan valtateillä 4 ja 13 Huutomäen kohdalla. Suunnittelukohde sijaitsee Äänekosken keskustan eteläpuolella alkaen etelässä Kuorejoen sillan pohjoispuolelta ja päättyen pohjoisessa Kannelsuon asuinalueen kohdalle.

Valtatie 4 parannetaan pääosin nykyisen tien sivussa kaksiajorataisena valtatienä, jossa keskikaide erottaa ajosuunnat toisistaan. Huutomäen liittymä rakennetaan eritasoliittymäksi ja muut suorat liittymät valtatieltä 4 poistetaan ja rakennetaan korvaavat kulkuyhteydet rinnakkaistieverkon kautta. Kevyen liikenteen tarpeisiin suunniteltiin turvallinen, autoliikenteestä eroteltu väylästö.

Valtatie 4 (E75) on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja tärkein päätieyhteys Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Tie kuuluu kansainväliseen TEN-T-ydinverkkoon, jonka tavoitteena ovat sujuvat ja yhtenäiset tieyhteydet Euroopassa.