Arolammin eritasoliittymä

Riihimäelle rakennettava Arolammin eritasoliittymä  muodostaa uuden yhteyden valtatielle 3 Herajoen teollisuusalueelta ja Retkiojan suunnalta.  Eritasoliittymä sijoittuu Hyvinkään pohjoisen ja Riihimäen eteläisen eritasoliittymän puoliväliin. Rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 2015.

ST-muotoisena toteutettavan hankkeen urakoitsijana toimii Kreate. Finnmap Infra vastaa rakennussuunnittelusta. Arolammin eritasoliittymä toteutetaan Liikenneviraston, Riihimäen kaupungin ja Valio Oy:n yhteisrahoitteisena hankkeena. Rakennuttamisesta vastaa Uudenmaan ELY-keskus.

Hankkeessa valtatien 3 ylittävän Meijerintien ja ramppien liittymiin rakennetaan pisaraliittymät. Rinnakkaistienä toimivaa Hämeenlinnantietä (maantie 130) siirretään idemmäksi eritasoliittymän kohdalla. Lisäksi hankkeessa toteutetaan uutta kevyen liikenteen väylästöä ja alikulkusilta.

Uusi eritasoliittymä palvelee Kalmun alueelle suunniteltua asuntorakentamista ja valtatien 3 molemmille puolille sijoittuvia teollisuusalueita ja niiden kehittämistä. Teollisuusalueen raskas liikenne ohjautuu yhä enemmän valtatielle, jolloin katuverkon kuormitus vähenee ja liikenneturvallisuus paranee.

Klaukkalan ohikulkutie

Maantie 132 (Klaukkalantie) toimii noin 17 000 asukkaan Klaukkalan taajaman sisääntulotienä sekä yhteytenä valtatieltä 3 Lopen suuntaan.

Tiellä on selkeät työmatkaliikenteen ruuhkahuiput. Ruuhkautuminen on siirtänyt liikennettä alemmalle tieverkolle, josta aiheutuu ongelmia mm. jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Finnmap Infra laati Klaukkalan ohikulkutien tiesuunnitelman yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Nurmijärven kunnan kanssa.  Valtatien 3 ja maantien 132 välille suunnitellaan Klaukkalan keskustaajaman kiertävä, 7,5 kilometrin pituinen ohikulkutie. Valtatien 3 ja Luhtajoentien välillä tie on kaksiajoratainen. Tiesuunnitelmassa tarkasteltiin hankkeen vaiheittain toteuttamisen mahdollisuuksia ohikulkutien toisen ajoradan ja liittymäjärjestelyjen osalta.

Hankkeeseen liittyvät myös seuraavat toimenpiteet:
- Neljä eritasoliittymää (vt3, mt130, Luhtajoentie ja Kirkkotie)
- Välttämättömät tie- ja katujärjestelyt, jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä eritasoratkaisut maankäytön edellyttämässä laajuudessa
- Joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt
- Nykyisen asutuksen edellyttämä meluntorjunta

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, vähentää nykyisen maantien 132 haittoja sekä minimoida uuden yhteyden aiheuttamat haitat.  Joukkoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteet paranevat nykyisellä Klaukkalantiellä. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä ja meluhaitat  nykyisen Klaukkalantien varrella vähenevät.

Katso hankkeen esittelyvideo

Valtateiden 4 ja 13 parantaminen Huutomäen kohdalla

Valtateiden 4 ja 13 liittymä Äänekoskella on ajoittain hyvin ruuhkainen.  Liikenne on vilkasta etenkin iltahuipputunnin aikana, jolloin valtatielle 4 on vaikea liittyä turvallisesti ja sujuvasti. Lisäksi Äänekoskelle rakennettavan biotuotetehtaan raaka-ainekuljetukset tulevat merkittävästi kasvattamaan raskaan liikenteen määrää jo lähivuosina.

Finnmap Infra laati yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Äänekosken kaupungin kanssa tiesuunnitelman, jossa liikenteen sujuvutta ja turvallisuutta parannetaan valtateillä 4 ja 13 Huutomäen kohdalla. Suunnittelukohde sijaitsee Äänekosken keskustan eteläpuolella alkaen etelässä Kuorejoen sillan pohjoispuolelta ja päättyen pohjoisessa Kannelsuon asuinalueen kohdalle.

Valtatie 4 parannetaan pääosin nykyisen tien sivussa kaksiajorataisena valtatienä, jossa keskikaide erottaa ajosuunnat toisistaan. Huutomäen liittymä rakennetaan eritasoliittymäksi ja muut suorat liittymät valtatieltä 4 poistetaan ja rakennetaan korvaavat kulkuyhteydet rinnakkaistieverkon kautta. Kevyen liikenteen tarpeisiin suunniteltiin turvallinen, autoliikenteestä eroteltu väylästö.

Valtatie 4 (E75) on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja tärkein päätieyhteys Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Tie kuuluu kansainväliseen TEN-T-ydinverkkoon, jonka tavoitteena ovat sujuvat ja yhtenäiset tieyhteydet Euroopassa.

Kehä II Suurpellon ja Kokinkylän eritasoliittymät

Finnmap Infra laati yhteistyössä Espoon kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa rakennussuunnitelman ”Kehä II Suurpellon ja Kokinkylän eritasoliittymät”.

Kehä II on tärkeä pääkaupunkiseudun kehäväylä, joka alkaa Länsiväylältä Matinkylän kohdalta ja päättyy tällä hetkellä Turuntielle (mt 110) Viherlaaksoon. Suunnittelualue sijoittui pääosin Suurpellon peltoaukealle Kokinkylän eritasoliittymän pohjoispuolelle. Parannettavan tieosuuden pituus oli n. 1,5 km.

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa tulevaa Suurpellon kaupunginosaa palveleva eritasoliittymä, jolla uusi Suurpellon alue saadaan liitettyä suoraan pääkaupunkiseudun runkotieverkkoon sujuvasti ja turvallisesti.

Katso hankkeen esittelyvideo:
Kehä II Suurpelto

Toimenpiteet:

  • Kehä II:lle Suurpellon kaava-alueen kohdalle rakennettiin uusi eritasoliittymä.
  • Kokinkylän ja Suurpellon eritasoliittymien lyhyen välimatkan vuoksi myös Kokinkylän eritasoliittymän ramppeja parannettiin.
  • Suurpellon eritasoliittymään rakennettiin Kehä II:n suuntaa palvelevat linja-autopysäkit: itäpuolelle yksi ja länsipuolelle kaksi pysäkkiä. Lukusillalle rakennettiin yksi linja-autopysäkki itäsuuntaan.
  • Kevyen liikenteen järjestelyillä parannettiin alueen nykyisiä kevyen liikenteen yhteyksiä ja niiden turvallisuutta sekä rakennettiin uusia yhteyksiä tulevalle Suurpellon kaava-alueelle.
  • Pohjamaan heikon kantavuuden ja mahdollisten suurten painumien vuoksi penkereet suunniteltiin perustettavaksi esikuormitusta, massanvaihtoa, syvästabilointia tai paalulaattaa käyttäen.
  • Kaikki tämän suunnitelman perusteella rakennetut uudet ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen väylät valaistiin. Lukusiltaan suunniteltiin ja toteutettiin erikoisvalaistus.
  • Tie- ja katuympäristön käsittelyn lähtökohtana suunnitelmassa oli tieympäristön sulauttaminen Kehä II:n itäpuolta ympäröivään osittain rakennettuun pientalovaltaiseen ympäristöön ja toisaalta Kehä II:n länsipuolelle tulevaisuudessa rakentuvaan Suurpellon kaupunkimaiseen ympäristöön.
  • Uusia meluesteitä rakennettiin ja nykyisiä parannettiin Kehä II:n itäpuolella Lukusillasta pohjoiseen. 

Valtatien 8 ja maantien 724 parantaminen

Finnmap Infra laatii yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Vaasan kaupungin kanssa tiesuunnitelmia Valtatien 8 ja maantien 724 parantamiseksi.

Valtatie 8 (E8) Turusta Ouluun on yksi Suomen tärkeimmistä pääyhteyksistä. Vaasan yhdystie toimii valtatien 8 osuudelta keskustan itäisenä ohikulkutienä ja muodostaa yhdessä Alskatintien (Mt 724) kanssa tärkeän kaupungin sisäistä ja seudullista liikennettä välittävän pääväylän.

Nykyisellään yhdystien palvelutaso ei vastaa valtatielle asetettuja sujuvuus- ja turvallisuustavoitteita. Nykyisen 1+1 -ajokaistaisen tien välityskyky on tulevaisuudessa täysin riittämätön. Olemassa olevien eritasoliittymien ramppien mitoitukset eivät vastaa nykyvaatimuksia ja tasoliittymien kapasiteetti on jo nykyisillä liikennemäärillä riittämätön. Myös liikennemelu on joillain osilla häiritsevää.

Yhdystien estevaikutus kevyelle liikenteelle on nykytilanteessa merkittävä. Alitus- ja ylityspaikkoja on harvakseltaan ja yhdystien suuntainen reitistö on hajanainen. Liisanlehdon alueen maankäyttösuunnitelmat (isot kaupan yksiköt) aiheuttavat erityisesti Pitkämäen eritasoliittymän alueelle liikenteellisiä haasteita.