Referenssit

Sorkkalantien jalankulku- ja pyöräily-yhteydet

Kylätieratkaisu on Suomeen viime vuosina tuotu tietyyppi, jossa tiereunoille tehdään leveät kaistat jalankulkijoille sekä pyöräilijöille. Keskelle jäävälle ajoneuvokaistalle mahtuu yksi ajoneuvo kerrallaan, jolloin kohtaamisessa väistetään reunakaistalle kävelijöitä ja pyöräilijöitä väistäen. Pirkanmaan ELY-keskuksen tilaamassa Sorkkalantien toimenpideselvityksessä tutkittiin kylätie-ratkaisua vaihtoehtona erilliselle jalankulku- ja pyöräilyväylälle.

Sorkkalantie (mt 13 783) on Pirkkalassa sijaitseva maantie. Tie on noin 8 km pitkä ja sen varrella on paljon asutusta, mutta tiet on rakennettu vain autoille. Asukkaat ja kunta toivovat tien myötäistä jalankulun ja pyöräilyn väylää turvallista liikkumista varten. Tehtävänanto oli selvittää, minkälaisilla toimenpiteillä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita voidaan parantaa.

Selvityksen aikana ilmeni, että tien ja kiinteistöjen rajat kulkevat hyvin lähekkäin. Lisäksi tie kulkee kapeaa siltaa pitkin ja tien läheisyydessä sijaitsee muinaisjäännöksiä, mitkä aiheuttavat epävarmuuksia uuden väylän rakentamiselle.

Toimenpideselvityksen lopputuotoksena oli raportti, jossa vertaillaan vaihtoehtoja erillisen jalankulun ja pyöräilyn väylän ja kylätie -tyyppisen ratkaisun välillä. Vaihtoehdot suunniteltiin yleistasolle luonnostelemalla sovitus nykyisiin väyliin sekä laatimalla yhtenäinen verkko jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Lopullisessa vertailussa perinteinen jalankulun ja pyöräilyn väylä korostui kustannuksiltaan kalliina ja toteutukseltaan epävarmana. Hyvänä puolena järjestely on kuitenkin tuttu ja parantaa kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta. Kylätieratkaisu todettiin sopivaksi Sorkkalantien ympäristöön ja sen kustannukset syntyvät pääosin uusista ajoratamaalauksista ja linja-autopysäkkien uudelleen järjestämisestä. Molemmissa ratkaisuissa väylän yhdistäminen nykyiseen Anian Rantatiehen aiheuttaa kustannuksia.

Pyöräiljä maantiellä