WSP Finland, AFRY ja Finnmap Infra suunnittelevat Vantaan ratikan itäistä osuutta

Vantaan kaupunki suunnittelee pikaraitiotieyhteyttä itäisimmän Vantaan yhdistämiseksi raideverkkoon ja sujuvan runkoyhteyden luomiseksi Mellunmäen metroasemalta Länsimäen, Hakunilan, Tikkurilan, Jumbon ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle. Suunnittelutyö etenee osissa. Länsimäen ja Tikkurilan välisen itäisen osuuden katu- ja alustavaa rakennussuunnittelua on valittu tekemään yhteistyössä WSP Finland, AFRY ja Finnmap Infra.

Työn laajuuden ja vaativuuden vuoksi WSP Finland, AFRY ja Finnmap Infra vastaavat itäisen osuuden suunnittelusta yhteisvastuullisesti Vantaan kaupungille.

Yritykset ovat työskennelleet yhdessä aikaisemminkin useissa eri hankkeissa, joten työtavat ja käytännöt sekä osa asiantuntijoista ovat jo toisilleen tuttuja. Uudet digitaaliset välineet ja tietomallin monipuolinen hyödyntäminen suunnittelussa mahdollistavat nekin entistä sujuvamman yhteistyön.

Vantaan ratikka Aviapolis-3D

WSP Finland oli pääkonsulttina 2019 valmistuneen ratikan yleissuunnitelman teossa. WSP hyödyntää tulevassa työssä sekä paikallista että konsernin kansainvälisen verkoston tietämystä eri ratikkaratkaisuista, jotta Vantaalle löydetään juuri paras ja kaupungin kestäviä ja vihreitä arvoja toteuttava malli.

AFRY tuo tehtävään vahvan pää-, katu- ja raitiotiesuunnittelukokemuksensa vastaavista moderneista raitiotiehankkeista, kuten Tampereelta. Suunnittelutehtävä on myös luonteva jatko AFRYlle Vantaan kestävän kehityksen mukaisten poikittaisten raideyhteyksien suunnittelijana Kehäradan jälkeen.

Finnmap Infra vastaa omalta osaltaan hankkeen katu- ja vesihuoltosuunnittelusta sekä raitiosuunnittelusta. Yritykseltä löytyy vahvaa rata- ja raitiotieosaamista sekä kokemusta monipuolisista kunnallisteknisistä suunnittelukohteista ympäri pääkaupunkiseutua. Lisäksi Finnmap Infran asiantuntemusta hyödynnetään silta- ja valaistussuunnittelussa.

Vantaan ratikan yleissuunnittelu alkoi keväällä 2018. Yleissuunnitelma valmistui 2019, jonka pohjalta kaupunginvaltuusto päätti, että suunnittelua jatketaan katu- ja puistosuunnitelmiin sekä asemakaavoihin. Lisäksi reitin varrelle luodaan kaupunkikehitystä ohjaava kaavarunko. Ratikan rakentamisen mahdollistava investointipäätös haetaan kaupunginvaltuustolta noin vuonna 2023. Rakennustyöt voitaisiin aloittaa vuonna 2024, jolloin ratikka olisi liikenteessä noin vuonna 2028.

Suunnittelua tehdään samanaikaisesti asemakaavoituksen kanssa, ja vaihe kestää noin kaksi vuotta. Suunnittelua on tarkoitus tehdä kiinteässä vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Ratikka rakennetaan olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, joten sekä maisemalliset arvot että asukkaiden tarpeiden palveleminen pitää huomioida hyvin.

Tarkemmat yksityiskohdat Vantaan ratikasta löytyvät kaupungin verkkosivuilta: www.vantaa.fi/ratikka

”Vantaalla olemme innoissamme ratikan jatkosuunnittelun ja kaavoituksen käynnistymisestä. Vihdoin pääsemme kunnolla kiinni asioihin, joilla kaupunkilaisille tehdään sekä erinomaista joukkoliikennepalvelua että parasta mahdollista kaupunkiympäristöä. Kolmen konsulttitoimiston yhteistyö mahdollistaa meille monipuolisen valikoiman asiantuntijoita kaikilta niiltä aloilta, joita suuren kaupunkikehityshankkeen suunnittelu vaatii.” iloitsee Vantaan ratikan projektipäällikkö Tiina Hulkko.

”Olemme erittäin tyytyväisiä päästessämme jatkamaan meille tutun hankkeen suunnittelua. Vantaan ratikan katusuunnittelussa korostuvat monialaisen osaamisen yhdistäminen suunnittelutehtävään sekä hankkeen kunnianhimoiset kestävyystavoitteet ja resurssiviisauden periaatteet. Ne kaikki ovat teemoja, joiden merkitys korostuu tulevaisuuden infrahankkeissa, ja joiden ratkaisemisessa haluamme WSP:llä olla erityisesti mukana”, sanoo projektista vastaava Arto Kaituri WSP:ltä.

”AFRYllä olemme innoissamme päästessämme hyödyntämään raitiotieosaamistamme nyt myös Suomen kotikaupunkimme Vantaan raitiotiehankkeen parhaaksi. Vantaan raitiotiehankkeeseen osallistuminen tukee vahvasti AFRYn strategisia tavoitteita olla luomassa kestävästi suunniteltuja tulevaisuuden kaupunkeja.” sanoo AFRYn Suomen Infran johtaja Mikko Inkala

”Kyseessä on erittäin mielenkiintoinen ja merkittävä projekti pääkaupunkiseudulla. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa meillä on tähän vaativaan hankkeeseen erinomainen osaaminen ja riittävät resurssit. Yhteistyökumppanit ovat tuttuja jo entuudestaan, joten sujuvaa yhteistyötä on odotettavissa”, sanoo Finnmap Infran toimitusjohtaja Stefan Nyström.

Lisätietoja antavat:
WSP Finland: Arto Kaituri, liiketoimintajohtaja, 040 840 0173
AFRY: Mikko Inkala, Johtaja – Infra, Suomi, 040 716 9133
Finnmap Infra: Stefan Nyström, toimitusjohtaja, 040 733 6145

Kuvat: Vantaan kaupunki

Jukka Lankinen suunnittelijaksi katuosastolle

Jukka Lankinen on aloittanut nuorempana katusuunnittelijana Lahden toimistossa. Jukka on juuri valmistumassa energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi Lahden ammattikorkeakoulusta. Opintojensa aikana Jukka kiinnostui yhdyskuntasuunnittelusta ja on innostunut kasvattamaan kokemustaan sen saralla.

Valmistumaisillaan oleva opinnäytekin liittyy vahvasti alaan: siinä Jukka selvittää kuntien paikkatiedon käsittelyä mm. kaavoitukseen ja omaisuudenhallintaan liittyen.

Järvenpäässä kasvanut Jukka muutti opintojen perässä Lahteen, jonne hän kertoo kotiutuneensa hyvin. Jukka harrastaa kaikenlaista luonnossa virkistäytymistä, kuten pyöräilyä, kalastusta ja melontaa. Viime vuosina eräilyreissut ovat vieneet häntä mm. Sulkavan melontareiteille.

Siltasuunnitteluosasto perustettu Finnmap Infraan

Finnmap Infraan on perustettu siltasuunnitteluosasto 1.10.2020. Uuden osaston osastopäälliköksi on nimitetty Finnmap Infran Tampereen yksikön vetäjä Juha Jalonen. Apulaisosastopäällikkönä ja Helsingin toimipisteen siltasuunnittelijoiden esimiehenä toimii projektipäällikkö Mikko Hilli.

Vaikka Finnmap Infrassa on tehty siltasuunnittelua vasta muutaman vuoden ajan, kasvu on ollut vauhdikasta – suunnittelijoiden määrä on kohonnut jo kymmeneen. Aiemmin siltasuunnittelu toimi useammasta erityisalasta koostuvalla Muut asiantuntijapalvelut -osastolla.

– Oli hyvin looginen suunta eriyttää siltasuunnittelu kokonaan omaksi osastokseen, sillä kyseessä on selkeä, muista aloista poikkeava tekniikkalaji, Juha kertoo.

– Kahdessa vuodessa tapahtunut kymmenen suunnittelijan kasvu on hieno saavutus tietäen siltasuunnittelijoiden ja -mallintajien henkilöstövajeen. Luovutan hyvillä mielin siltasuunnittelutoiminnan uusille osaston vetäjille. On hyvä, että osastopäälliköllä on kompetenssia myös itse suunnittelualasta. Haluan myös kiittää Mikko Hilliä rohkeudesta tulla taloon ensimmäisenä siltasuunnittelijana vuoden 2018 alussa, kiittelee Muut asiantuntijapalvelut -osaston päällikkö Teemu Tuhkanen.

Omana osastona toimiminen lisää palvelun näkyvyyttä ja tietoisuutta siitä, että Finnmap Infra on myös siltasuunnittelutoimisto. Asiakkaan näkökulmasta erillinen siltaosasto ja sille nimetty päällikkö selkiyttää yhteistyötä ja yhteydenottokanavia.

Tavoitteena yhä laajemmat palvelut

Uuden siltaosaston tärkeimmiksi tavoitteiksi Juha luettelee muun muassa nykyisen hyvän työkannan ylläpitämisen, osaston toimintatapojen ja -kulttuurin vakiinnuttamisen ja jatkuvan kehittämisen. Tie-, rata-, ja katuhankkeissa mukanaolon lisäksi tavoitteena on saada omia puitesopimuksia ja toimeksiantoja.

Työntekijämäärän osalta tähdätään maltilliseen ja perusteltuun kasvuun. Nyt ollaan jo lähellä osaston tämänhetkistä optimikokoa, joka on noin 15-20 suunnittelijaa.

– Osaaminen on meillä jo vahvoissa kantimissa: projektipäälliköitä, FISE-pätevyyksiä ja mallintajia löytyy. Tarkoituksena on vielä laajentaa palveluvalikoimaa, jotta voimme vastata entistä paremmin tie- ja katuosastojen tarpeisiin suurissa hankkeissa. Siltasuunnittelijoiden rinnalle tarvittaisiin vielä rakennesuunnittelija, joka hallitsisi tieympäristön muut rakenteet, Juha kuvaa.

– Myös tietomallinnusosaamista on hyvä vahvistaa edelleen, jotta päästään parametriseen mallintamiseen vieläkin paremmin sisälle, Mikko kertoo.

Yksi osasto, kaksi esimiestä

Uusi siltaosasto koostuu tällä hetkellä Helsingin ja Tampereen toimistoihin sijoittuvista suunnittelijoista. Juha vastaa osastopäällikkönä koko osastoa koskevista asioista, mutta hoitaa jatkossakin Tampereen porukan esimiestehtävät. Mikko puolestaan aloittaa lähiesimiehenä Pasilassa työskenteleville siltasuunnittelijoille.

Lähijohtamisen osalta siltaosasto siis jakautuu Tampereen ja Helsingin ryhmiin, koska esimiehen tulee olla mahdollisimman lähellä ja helposti tavoitettavissa. Esimies ohjaa päivittäistä toimintaa ja seuraa työn etenemistä.

Juha ja Mikko kuitenkin vakuuttavat, että kahdesta toimipaikasta huolimatta siltaosasto toimii yhtenäisenä osastona, joka hoitaa projekteja yhdessä.
– Projektit ja tehtävät jaetaan osaamisen ja resurssien mukaan tasaisesti koko osastolle.

Lämmin valaistus miellyttää kadun käyttäjiä

Valaistussuunnittelijamme Santeri Malmi syventyi diplomityössään katuvalaistukseen käyttäjätyytyväisyyden ja ihmiskeskeisen valaistuksen näkökulmasta. Tarkoituksena oli tutkia ulkovalaistukseen soveltuvaa valaistuksen värilämpötilaa sekä selvittää, millainen on miellyttävä ja turvallisuudentunnetta luova ulkovalaistus. Työhön sisältyneessä käyttäjätyytyväisyyskyselyssä jalankulkijat ja pyöräilijät kokivat etenkin lämpimät värisävyt miellyttäviksi ja turvallisuuden tunnetta luoviksi katuvalaistuksessa.

Santeri toteutti tutkimuksen kadunvarsi- ja postikyselynä Laajasalontiellä Helsingissä syksyllä 2019. Ennen kyselyn tekemistä Helsingin kaupunki oli saneerannut kadulle värilämpötilan säädön mahdollistavan LED-valaistuksen. Tiedettävästi vastaavanlaista värilämpötilan säätöä ei ole toteutettu missään muualla maailmassa katuvalaistuksessa.

Uusien valaisimien erityisominaisuuksista ei tiedotettu julkisesti ennen tutkimusta. Harva haastateltava oli havainnut valaisimissa mitään erikoista ennen kuin niistä kysyttiin.

Aihealue vaatii vielä jatkotutkimuksia, mutta käyttäjätyytyväisyyden näkökulmasta katu- ja tievalaistuksessa kannattaisi suosia miellyttävämmiksi koettuja lämpimämpiä värisävyjä. Tähän asti LED-valaisimin toteutetussa ulkovalaistuksessa on käytetty pääosin kylmiä värilämpötiloja niiden paremman valo- ja energiatehokkuuden vuoksi. Lämpimiä värilämpötiloja kannattaisikin jatkossa hyödyntää esimerkiksi vähäliikenteisillä ja matalanopeuksisilla tonttikaduilla.

Santeri laati diplomityön Helsingin kaupungin toimeksiantona.

Avaamme toimiston Turkuun

Turku, tuo rohkeasti uudistuva kulttuurikaupunki on tuorein aluevaltauksemme ja uuden sivutoimipisteemme koti. Löydät meidät nyt myös Turusta!

Solwers-yhteistyön hengessä tulemme Rockplanin kaveriksi heidän nykyiseen Turun-toimistoonsa Läntiselle Pitkäkadulle, aivan rautatieaseman kylkeen.

TKU2

Viimeisimmät artikkelit